Ropa Industry Co., Ltd.

บริษัท โรป้า อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องจักร / อุปกรณ์ / อะไหล่ต่างๆ ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตแป้ง โรงงานผลิตอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งผลิตจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบริการลูกค้าในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังให้บริการทางด้านการออกแบบ การจัดสร้าง จัดหา การติดตั้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์